Bilagsbehandling

Bilagsbehandlingen i Duett er svært effektiv, og er i uavhengige tester kåret til en av markedets beste blant norske økonomisystemer.

Bruker du ekstern regnskapsfører, kan du attestere og betale dine mottatte fakturaer, mens regnskapsfører sørger for bokføring, avstemminger og kontroll.

Driver du primærnæring med flere typer produksjoner, f.eks. flere slag plante- eller dyreproduksjon, kan du i Duett.no få et driftsregnskap spesifisert pr. type produksjon. Da har du kontroll på lønnsomheten pr. produksjon, og kan sette inn eventuelle nødvendige tiltak der det trengs.

Se videoen om Attestasjon og betaling i Duett.no MinSide

Produktark

Duett Bilagsbehandling

Økonomisystemet Duett.no er utviklet i samarbeid med regnskapsførere. Bilagsbehandlingen utgjør en vesentlig del av arbeidet for en regnskapsfører, og må være så rasjonell som mulig. Duett.no er raskt og effektivt for både manuell registrering og håndtering av elektroniske bilag.

Bilag oppdateres direkte i hovedbok

Duett.no har ingen bilagsbunter. Det sparer regnskapsfører for tid. Når et bilag går i null og du går videre til neste bilag, oppdateres transaksjonene umiddelbart til hovedbok og evt. reskontro. Slik kan du ta ut rapporter, betale eller avstemme konti uten noen flere oppdateringsprosesser.

Korreksjon av bokførte bilag

Duett.no har en av markedets enkleste rettefunksjoner! Du henter opp bokførte bilag for korreksjon direkte fra registreringsbildet. Så lenge perioden er åpen og du ikke har levert mva.oppgave for perioden, oppdateres korreksjonen direkte på bilaget uten at du må reversere eller lage manuelle korreksjonsbilag. Dette er en av de store fordelene med Duett.no sin bilagshåndtering.

Hvis du har lukket perioden og levert mva. oppgave, kan du fortsatt korrigere på samme måte, men da vil Duett.no automatisk reversere den opprinnelige posteringen, og produsere et korreksjonsbilag i ny periode. Har korreksjonen mva.effekt, får du en korreksjonspost på neste mva. oppgave. Alternativt fører du korreksjonen manuelt, slik at du slipper korreksjonsposter i mva. oppgaven. Automatiske korreksjonsbilag og opprinnelige bilag får en automatisk kryssreferanse som viser sammenhengen.

Smarte bilagsarter

Duett.no bruker bilagsarter for å skille på fakturaer, betalinger og andre bilagstyper. Søk på konto vil automatisk vise riktig type, dvs. enten hovedbokskonto, kunde- eller leverandørreskontro. Duett.no har i tillegg spesialbilagsarter for å forenkle visse typer posteringer. Dette gjelder f.eks. inngående fakturaer hvor betalingen er gjort i nettbank. Istedet for å kopiere fakturaen for å lage et manuelt betalingsbilag, lager Duett.no automatisk to posteringer og krysser i reskontro, slik at regnskapsprinsippet overholdes.

Tilpasning av skjermbildet

Du har stor fleksibilitet i hvilke felter du vil ha i bilagsregistreringen, og rekkefølgen på dem. Bruker du f.eks. avdeling og prosjekt plasserer du disse feltene der du vil ha dem. Fører du regnskap for flere klienter, kan du ha forskjellige oppsett på hver klient.

Automatisk teksting av bilag

Duett.no tekster bilagene i stor grad automatisk. Bilagsteksten vises i hovedbok og andre bilagsrapporter. En inngående faktura vil f.eks. tekstes IF Leverandørnavn, og en manuelt ført innbetaling med Bet. Kundenavn. Dette er til hjelp for både regnskapsfører og evt. revisor. Vil du spesifisere teksten mer, kan du gjøre det enten manuelt eller ved å lage egne tekstkoder.

Filter og snarveier

Fra bilagsregistreringen har du raske skjermoppslag. Du kan slå opp i reskontro, hovedbok eller gjøre andre oppgaver uten å lukke bilagsregistreringsbildet.

Nullkontroll og saldering

Duett.no sjekker at alle bilag går i null. Ved avvik får du feilmelding. Automatisk utfylling av betalingskonto eller en salderingsfunksjon for motposteringer er besparende for bilag med mange posteringer. Reskontrokontroll mot hovedbok gjøres automatisk ved periodelukking.

Import av elektroniske bilag

Inngående e-fakturaer leses inn via Duett AutoTrans Motta Faktura. For å lese inn PDF-fakturaer eller skanne papirfakturaer har Duett.no to varianter av skanneløsning, Bilagsbilder og Bilagsflyt. Bilagsbilder håndterer alle typer vedlegg og dokumentasjon til bilag, mens Bilagsflyt har maskinell tolking og en mer omfattende attestasjonsløsning. Duett.no er også godt tilrettelagt for import fra andre økonomi- og fakturasystemer. En fleksibel veiviser hjelper deg med importen inn til Duett.no.

Duett Driftsregnskap

Hvem trenger Duett Driftsregnskap?

Skatteregnskapet for enkeltpersonforetak er ofte dårlig egnet for rådgivning og økonomistyring. Funksjonen Duett Driftsregnskap gir deg et verktøy som enkelt omarbeider skatteregnskapet til et driftsregnskap. Funksjonen er tilpasset primærnæring, men kan brukes i alle regnskap som bruker kontoplan med virksomheter i Duett.no.

Driftsregnskap og skatteregnskap

Driftsregnskapet tar utgangspunkt i skatteregnskapet. Brukeren veiledes fram til et beregnet driftsresultat, gjerne splittet pr. produksjon eller driftsgrein for de som driver flere ulike produksjoner. Prinsippene i driftsregnskapet skal hentes fra Regnskapsloven i størst mulig grad.

Funksjonalitet i driftsregnskap

Duett Driftsregnskap inneholder følgende hovedfunksjonalitet:

 • Produksjonstabell
 • Snaranalyse
 • Rapporter
 • Årsoppgjør

Produksjonstabell

Produksjonstabellen er et verktøy for å fordele inntekter og kostnader i jordbruk og skogbruk til de enkelte produksjoner. Produksjonstabellen består av tre ulike skjermbilder:

 • Anleggsmidler
 • Varelager/buskap
 • Resultatkonti

På anleggsmidler fordeles inngående balanse, tilgang, avgang og avskrivninger pr. produksjon. Varelageret fordeles på inngående og utgående balanse.

Resultatkontiene henter saldo ført direkte mot produksjonene via bilagsregistrering. Beløpene kan endres manuelt, eller med fordelingsnøkler.

Snaranalyse

Dette verktøyet er som navnet tilsier en metode for å lage et driftsregnskap så raskt og effektivt som mulig. Snaranalysen er utformet som en veiviser, som hjelper deg gjennom følgende trinn:

 • Inngående balanse for driftsregnskap
 • Avskrivningsgrunnlag og avskrivninger
 • Årsoppgjør inkl. avskrivninger og beholdningsendringer

På hver aktivakonto (f.eks. maskiner) angis både skattemessig og driftsmessig avskrivning i samme skjermbilde. Enkelt og oversiktlig, og du har full kontroll over tallene og sammenhengen.

Rapporter

Driftsregnskap inneholder bl.a. følgende rapporter:

 • Oversiktsanalyse
 • Balanse
 • Næringsanalyse jordbruk
 • Næringsanalyse skogbruk
 • Eksport til Effektivitetskontrollen for ku

Årsoppgjør

Driftsregnskap er tett integrert med årsoppgjør for skatteregnskapet. Egne menyer og smarte veivisere hjelper deg gjennom prosessen med både skatteresultat og driftsresultat.

Fordeler med Duett Driftsregnskap

De store fordelene med denne modulen er:

 • En enkel omforming fra skatteresultat til driftsresultat
 • Riktig driftsresultat gir et godt beslutningsgrunnlag for investeringer og andre disponeringer
 • Effektiv bilagsregistrering gjennom året bidrar til mer riktig resultat pr. produksjon/driftsgrein
 • For regnskapsførere bør driftsregnskap være et viktig tjenestetilbud for landbrukskunder
Duett AutoTrans Motta faktura

Duett AutoTrans

Duett AutoTrans er Duett.no sin egen meldingssentral for utveksling av elektroniske transaksjoner. AutoTrans inneholder blant annet følgende funksjonalitet:

 • Sending e-fakturaer (EHF-format)
 • Sending av e-fakturaer til andre Duett-brukere
 • Mottak og godkjenning av e-fakturaer fra andre Duett-brukere
 • Mottak og godkjenning av andre e-fakturaer

Fordeler med mottak av e-faktura

Mange leverandører tilbyr e-faktura. Innhenting av e-fakturaer har mange fordeler:

 • Inngående e-fakturaer hentes direkte inn i Duett.no, uten papir eller skanning
 • Du forkorter behandlingstiden for en inngående faktura
 • Du får betalt fakturaer med kort kredittid innen fristen, og slipper dermed purringer, renter og gebyrer
 • Du har drilldown ned til e-faktura i oppslag og rapporter

Hva mener vi med e-faktura?

En e-faktura er en maskinlesbar faktura, og må ikke forveksles med faktura i PDF-format. Duett.no støtter både sending og mottak av e-fakturaer i EHF-formatet, som er standarden som brukes både av det offentlige og privat næringsliv.

Starte mottak av e-faktura

Vår AutoTrans-sentral tar i mot inngående e-fakturaer fra alle som benytter standard EHF-format for sine fakturaer gjennom PEPPOL-nettverket. Du slår på Duett AutoTrans Motta faktura i klientregisteret, og er da klar til å hente alle tilgjengelige e-fakturaer.

Hvordan ser EHF-formatet ut?

Elektronisk handelsformat (EHF) er beregnet på maskinell utveksling av informasjon mellom sender og mottaker. Fakturaen vil her ikke presenteres på vanlig måte med logo, grafikk og fritekster. I Duett.no har vi derfor lagd en visningslayout for EHF-formatet som viser de feltene som er mulige å hente. Dette inkluderer varelinjene på fakturaen, som er synlige i konterings- og godkjenningsbildet i Duett.no.

Godkjenning av e-fakturaer

Inngående e-fakturaer kan distribueres til attestasjon på kundens Duett.no MinSide. E-fakturaene lastes opp og går deretter ut til attestasjon. Endelig kontering kan oppdateres i bilagsregisteret når kunden har attestert. Det kan også settes opp en SMS-varsling til kunden om at det ligger fakturaer på MinSide for attestasjon. Alternativt kan regnskapsfører sette opp en automatisk e-postvarsling til kunden, hvor kopi av fakturaen ligger ved. Denne metoden innebærer at kunden må godkjenne fakturaen ved å returnere varslingsmailen til sin regnskapsfører.

Konteringsforslag og bokføring

Det kan settes opp standard konteringsforslag pr. leverandør. Det kan skilles på ulike konti avhengig av om innkjøpet er mva.pliktig, mva.fritt eller har lav eller middel mva.sats. Slik sparer du tid på konteringen. I konteringsbildet ser du varelinjer og annen relevant informasjon pr. e-faktura. Etter kontering velger du bokfør, og transaksjonene oppdateres direkte i bilagsregisteret.

Oppslag på e-fakturaer

En av de store fordelene med et elektronisk bilag er at det er tilgjengelig i oppslag og rapporter. Dette gjelder fra bilagsregister, MinSide, fleksible rapporter og andre oppslag med drilldown.

AutoTrans og tekniske krav

Det eneste tekniske kravet til Duett AutoTrans er at du har internettilgang. Via vår AutoTrans-sentral sørger vi for kommunikasjonen mellom din Duett, attestanter og leverandørene som sender e-faktura.

Pris Duett AutoTrans Motta faktura

Når du krysser for bruk av Duett AutoTrans Motta faktura i klientregistret, får du et varsel om etterskuddsvis fakturering. Foreløpig er det ingen transaksjonspris for å motta e-fakturaer. Vi må ta forbehold om at det kan bli aktuelt senere, men p.t. er det gratis å motta fra alle avsendere, uansett hvilket system de bruker.

Fordeler med AutoTrans

Du vil spare mye tid ved å sende og motta ulike transaksjoner via AutoTrans, og de elektroniske bilagene vil være tilgjengelige i oppslag og rapporter. Både sending og mottak av e-fakturaer er mulig, og flere tjenester blir lansert etter hvert.